O ČLENSTVÍ

Podmínky vstupu

Podmínky vstupu
1. Členem APRA se může stát kterýkoli právní subjekt (dále i jen „Agentura“), který splní následující podmínky a jehož přijetí odsouhlasí Výkonná rada:
a. Agentura je registrována jako podnikatelský subjekt, prokazatelně poskytující poradenskou a organizační činnost v oblasti Public Relations,
a to minimálně ve třech z těchto specializací, přičemž jednou z nich vždy musí být media relations:
▪ Příprava strategií public relations pro externí a interní cílové skupiny
▪ Práce s hromadnými sdělovacími prostředky (media relations)
▪ definice klíčových sdělení pro komunikaci
▪ příprava a distribuce informačních materiálů pro média – například tiskové zprávy, stanoviska, odpovědi na dotazy, komentáře apod.
▪ příprava koncepcí a organizace informačních akcí pro média – rozhovory, tiskové konference, brífinky, exkurze apod.
▪ brífink zástupců klienta na mediálních prezentacích – tisková konference apod.
▪ monitoring a analýza mediálního obrazu klienta
▪ Zajišťování PR projektů/ akcí pro klienty
▪ v rámci strategického plánu pro klienta navrhnout, zajistit, řídit a vyhodnotit PR akci.
▪ Působení prostřednictvím třetích stran (Third Party Endorsement)
▪ Řešení problémových otázek (Issues Management)
▪ Sponzorování (Sponsoring)
▪ Správa veřejných záležitostí (Public Affairs)
▪ Vztahy k investorům (Investor Public Relations)
▪ Vztahy k menšinám (Minority Relations)
▪ Vztahy s místními komunitami (Community Relations)
▪ Vztahy s odvětvovými partnery (Industry Relations)
▪ Vztahy s vládními institucemi (Government Relations)
▪ Vytváření a udržování dobré pověsti/jména (Goodwill Management)
▪ Vztahy se zaměstnanci (Employee Relations)
▪ Lobování (Lobbying)
▪ Podpora prodeje (Sales Promotion)
c. Agentura se zavázala, že bude dodržovat Stockholmskou chartu – ICCO (International Communications Consultancy Organization).
d. Agentura musí mít minimálně tři konzultanty, z nichž alespoň dva musí prokázat dva roky praxe v oboru PR.
e. Agentura musí působit minimálně 1,5 roku v oboru PR a po celou tuto dobu vystupovat jako samostatný právnický subjekt, jehož jedinou nebo dominantní oblastí podnikání je poskytování služeb v oblasti public relations. Za dominantní je oblast podnikání považována tehdy, pokud tvoří alespoň 85 % ročních příjmů daného subjektu.
f. Agentura musí jako součást přihlášky členství doložit:
▪ Vstupní dotazník do Asociace Public Relations Agentur.
▪ Stručný popis tří projektů pro minimálně dva rozdílné klienty, které pro klienty agentura navrhla, řídila, realizovala a vyhodnotila,
a to v období ne starším než jeden rok od doby podání přihlášky.
▪ Doklad o délce působení agentury v oboru – výpis z obchodního rejstříku.
▪ Doklad o délce působení tří konzultantů agentury v oboru.
▪ Čestné prohlášení, ve kterém se agentura zavazuje k dodržování Stockholmské charty ICCO.
▪ Profil, prezentaci agentury.
g. Členská agentura musí do jednoho roku, tj. do dvanácti kalendářních  měsíců od svého vstupu do APRA úspěšně absolvovat certifikaci podle CMS.
2. Proces přijímání nových členů se řídí pravidly platné Prováděcí směrnice č. 3 (PDF)

Příloha č. A/1 – Vstupní dotazník
Příloha č. A/2 – Etický kodex